Ładowanie…

UMOWY

Przygotowanie wszelkiego rodzaju umów oraz szczegółowa weryfikacja dokumentów przedstawionych przez kontrahenta

 • Przygotowanie umów określających zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży, świadczenia usług albo innego dowolnego rodzaju współpracy biznesowej. Każda umowa, sporządzona oczywiście zgodnie z wybranym przez Państwa modelem, zawierać będzie:
  • precyzyjnie określenie praw i obowiązków stron, z uwzględnieniem szczegółowych zasad odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • optymalne instrumenty minimalizowania ryzyk mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sposoby na ograniczenie szkód, w tym możliwość rozwiązania umowy przez terminem.
 • Oferuję również analizę umów przedstawionych przez Państwa kontrahenta. Weryfikacja obejmuje w szczególności:
  • postanowienia dotyczące bieżącej współpracy,
  • zasady przedterminowego rozwiązywania umów i następstw ich rozwiązania, z uwzględnieniem rozliczeń stron.
  • odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.